Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Rovering

 

      „Její osobnost je daleko důležitější

       

           než její znalosti“    

       

 

Jeho osobnost je daleko důležitější

       

    než jeho znalosti“  

 

rovers.jpg

 

     Rovering je cesta pro silné duchem.
Věk roverů (rowers) a rangers je od 16 do 26 let.
Dospívající skaut se stává roverem. Dospívající skautka se stává rangers.

      I když se už roveři a rangers neúčastní pravidelných schůzek oddílu, neměl by ani jeden zapomínat na své mladší bratry a sestry: vlčata a světlušky, skauty a skautky.     

  Symbolem roverů je poutnická hůl, která je na vrcholu hul-rs.jpgrozvětvená do tvaru Y. rs-musle.jpgDalším symbolem je mušle, kterou si poutníci spínali plášť. Barvou roverů a rangers (RS) je tmavá červeň dozrálého plodu bobule hlohu: dozrálý, vyspělý junák a dozrálá, vyspělé skautka. Roveři i rangers na kroji nosí červenou šňůrku. 

  

 

   

  rs.jpgrs-.jpgZnakem roverů (mladých mužů) a rangers (mladých slečen) je červený štít a na něm tři zlatá nebo stříbrná supí (paví nebo pštrosí) pera, provlečená královskou korunou, opačné barvy. Pod štítem je heslo roverů a rangers SLOUŽÍM. Heslo i pera na znaku, který roveři a rangers používají, měl podle legendy ve 14. století český král Jan Lucemburský. Po jeho smrti (+26.8.1346) v bitvě u Kresčaku (Crécy-en-Ponthieu) dostal Janovu přiblici s třemi pery Černý princ (Eduard z Woodstocku 1330-1376, princ waleský), syn anglického krále Eduarda III. Ve skutečnosti král Jan měl na přilbě černé orlí pero se zlatými lipovými lístky. Legendu zapsal v knize Dějiny národu českého František Palacký: "Na znamení vítězství sňal král anglický z přilbice Janovy tři supí  pera s heslem Ich dien a dal je svému synovi Černému princi, který si přední čest toho dne vysloužil. On je dal do svého štítu a jako princ waleský je užíval." Tento znak princové z Walesu stále užívají. Od nich přejali heslo a znak angličtí roveři a roveři na celém světě.

       Heslo ICH DIEN (Sloužím) není německého původu, ale galského. Původně znělo: "Eich Dyn" (ich dene=váš člověk). Princ waleský měl původně ve znaku zlatého draka na červeném poli. Erb tří per a heslo zdědil po své matce Filipě Henegavské.

        Patronem (ochráncem) roverů je apoštol svatý Pavel (viz Duchovní ochránci) a jeho svátek je svátkem roverů a rangers.

       Rover, který pomáhá podle svých možností v oddíle, není skautem určitého věku, ale je skautem vyšší duchovní úrovně. Mezi skauty se říká, že nadějí skautingu jsou vlčata. Aby byla vlčata nadějí pro skauting, je potřeba mít v oddíle i rovery. Nadějí skautingu jsou i roveři. Činností roverů je služba druhým a pro druhé, kterou jim věnuje.

         Rover = poutník (putující na cestě). Původně slovo rover použil Baden-Powell ve své knize ve smyslu veslař. Tak jako se veslař umí vyhýbat vlnám na moři, tak se má rover vyhýbat překážkám (nástrahám) v životě.

       Starší skautky jsou rangers = lesní hlídka (ochránkyně přírody).

       Důležitým rozhodnutím v historii roveringu bylo v roce 1917 založení Skautského klubu svatého Jiří v Colchesteru (hrabství Essex, východní Anglie). Zakladatelem klubu byl Henry Geoffrey Elwes-Strýček Elwes (*1873, +21.9.1936)*, který založil Klub mladých mužů už v roce 1902, v roce 1908 vznikl z tohoto klubu skautský oddíl. V klubu sv. Jiří se shromažďovali starší skauti, kteří se vraceli z Velké (1. svět.) války. Váleční hrdinové Seniors Scouts (starší skauti) si zvolili označení rovers-scouts (poutníci-skauti), aby vyjádřili svou touhu po svobodě a dobrodružství. V listopadu 1919 byla oficiálně ustanovena Roverská  skautská sekce ve skautingu. Robert Baden-Powell vydal knihu Rules for Rover-scouts (Pravidla pro rovery-skauty), kde píše, že: "Rovering je třetí krok ve vzdělání skauta".
   *Henry Geoffrey Elwes-Strýček Elwes (*1873, +21.9.1936). Redaktor časopisu Věstník ústředí v letech 1911-1922. Časopis byl přejmenován na Scouter. Od roku 1922 byl na invalidním vozíku. Spolupracoval s Robertem Baden-Powellem. Henry Elwes chtěl prosadit ve skautingu více křesťanských zásad.
   V roce 1918 starší skautky vytvořily oddíly rangers (roverek) a usilovaly o vytvoření dívčí sekce. Ta byla ustanovena v roce 1929. Obě sekce pokračovaly ve spolupráci, která vznikla v předešlých letech. Olave Baden-Powellová navrhla název rangers: Range=plout stejným směrem-ekvivalent chlapecké roverské skupiny, volně se toulat (i v myšlenkách a mohou objevovat další území a témata), vidíme do dálky (hledí jak konat dobro). Ranger= ten, který hlídá velkou plochu země (má nadhled a smysl pro zodpovědnost). Hlavní osobností se stala Philipa Bondová (Philips Bond), která představila dívčí rovering v časopise The Guider (Skautská vedoucí). Spolupráce roverů a rangers vyplynula natolik, že mnozí spolu uzavřeli manželství.

 

Rovering je cesta životem.

            Vlče a skaut se připravuje pod dohledem vůdce a jeho zástupce na to, aby byl na vše připraven: podle hesla, zákona a slibu. Rover zná význam řádu a pořádku. Jen heslo se mění z „BUĎ PŘIPRAVEN“ na „SLUŽBA“. Toto heslo přijali roveři v Anglii, protože chtěli, jako rytíři ve středověku, sloužit svému národu a svým bližním. Český král Jan Lucemburský byl ve své době skutečným rytířem v pravém slova smyslu a jako opravdový rytíř sloužil.

Jak tedy slouží a může pomáhat rover a rangers?

Určitě může pomoci s vedením oddílu. Rozšiřuje mezi junáky a skautky zásady Dobra a poctivého života, čestnosti a slušnosti. Znamená to žít pro druhé a s druhými, umět občas zapomenout na sebe. To je skutečný rovering–cesta životem. Rovering dává smysl v životě. Mnoho lidí si představuje pobyt v přírodě jen jako slunné dny, oheň, teplo a pohodu. Ale málokdo vidí krásu v lijáku a bouři. Zbabělci se sbalí a utečou, a tak utíkají i v životě. Chtějí žít bez velké námahy a odříkání, které vyžaduje život podle Pravdy a Dobra.

        

     Milý bratře rovere, milá sestro rangers, představ si dlouhou a úzkou chodbu s množstvím dveří po obou stranách.

           Některé dveře člověk otevře z nutnosti – jídlo, sebezachování.

           Jiné proto, aby obstál ve společnosti ostatních lidí – řeč, vzdělání.

 Další dveře jdou otevřít těžce a mnozí se nedokážou s nimi poprat a tak projdou okolo nich a nechají je zavřené – přátelství, bratrství.

 Rover, který chce být prospěšný sobě i druhým, otevře tyto dveře, aby v chodbě bylo více světla pro ty, kteří jdou s ním a za ním.

   Bratře a sestro, otevři i ty dveře na chodbě svého života, aby mezi lidmi bylo více světla–dobra, přátelství, víry, spravedlnosti a pohody.

   Buď skutečným rytířem–šlechetným člověkem/šlechticem. To je pravý význam slova šlechtic–být ušlechtilý.

Budeš-li skutečným roverem, skutečnou rangers, záleží jen a jen na tobě. Pak budeš skutečným skautem, skutečnou skautkou = skutečným člověkem. Bratře a sestro, budeš požívat úctu mezi lidmi.

 Skautovi lze odpustit neznalost dovedností, doplní ji brzo při dobré vůli, nelze mu však odpustit ryzost charakteru."                                                                                                 (A. B. Svojsík)

 

 

 

 1-rg.jpgrs.jpeg

   

                                          

                  

 

 

  

 RANGERS a ROVERS

 RG                  RS

                 

5.--rg--opacne-barvy--4-.jpg5.--rs--opacne-barvy--4----kopie.jpg

 

 

 

 kopie---cisla-oddilu.jpg

Rovering je součást skautingu, a to i přes případné rozdíly mezi dívčím a chlapeckým skautingem. Oba vycházejí ze stejného slibu, zákona, hesla i příkazu, oba uznávají stejné ideály a základní principy, používají stejné metody a oba mají stejný cíl. Rangers (rendžrs) i roveři mají heslo „Sloužím“. Pro oba platí slova lorda B-P o smyslu a cíli roveringu: „Sám řiď svůj člun“ a „Být připraven na dospělost“.

Je nutné uznat rozdílný vývin při utváření povahy, mentality a jiných sociálních a životních rolí dívek a chlapců při dospívání i v dospělosti. Skauting jako výchovné hnutí respektuje individuální osobu, ale i rozdílnost v životním poslání žen a mužů a dává prostor pro přirozený vývoj jednotlivců obou pohlaví.

Potřeba dvojího přístupu k výchově je v roveringu. Jedním z důležitých prostředků výchovy je mít svého vlastního hrdinu, životní vzor s kladným vzorem.

Roveři se mohou ztotožnit se svým příkladem, který jim pomůže překonávat nástrahy v dospívání. Středověký rytíř a poutník může být pro rovery vzorem v chování. Životní symbol hrdinného muže v brnění a to i v přeneseném slova smyslu, protože roveři jsou nazýváni rytíři moderní doby.

Rovering je součást skautingu a je také jednou z životních cest přípravy na dospělost s vlastní rodinou. Není to jen příprava na drsný pobyt v přírodě s turistickými, tábornickými, zálesáckými a indiánskými dovednostmi. Rovering není dobrodružný a romantický způsob trávení volného času, rekreace, sportovní klub, nebo jakýkoli jiný kroužek. Skauting, Junák – český skaut, není zájmovou organizací a aktivity nejsou cílem, ale jsou prostředkem výchovy. Nejsme skauty a skautkami pouze v lese, ale snažíme se každý den ve své rodině a ve společnosti plnit slib, zákon a heslo.

Skauting je cesta současným životem a ten je ovlivňován. Náš život určuje mnoho událostí a příčin. Některé změnit můžeme, jiné ne. 

Rangers zvládají různé dovednosti roverů, ale mělo by to být bez roverské drsnosti a dravosti. Dívky by měly být ctižádostivé a soutěživé, přátelsky otevřené, mít ženský takt a empatii (vcítit se do druhého). Měly by se naučit uplatňovat svou vrozenou citlivost, schopnost porozumět, hodnotit a chápat. Dívky Rangers nepřijímají za životní symbol hrdinného muže v brnění (roveři jsou rytíři moderní doby), ale jejich vzorem mohou být ušlechtilé ženy, na příklad Matka Tereza z Kalkaty. Rangers by měly být otužilé a statečné, ale jejich statečnost je jiná než u roverů. Měly by být fyzicky zdatné a sportovat ženským způsobem. Při výchově rangers je potřebné směřovat jejich vychovatelské a pečovatelské sklony k rodině. Pěstovat u nich schopnost pro založení rodiny a vytváření nového domova.

Rangers i roveři mají stejný skautský cíl a měli by se při svém „putování“ setkávat a navzájem si pomáhat. Jsou ale rozdílní ve svém pohlaví a proto by měli jít roveři i rangers svou vlastní cestou, na které poznají sebe sama.

Rovering je pokračováním skautské cesty, která nabízí mladým lidem se skautským srdcem ideály, smysl života a cíl. Cesty rangers a roverů mají své překážky, křižovatky a rozcestí. Jejich kroky jsou společně, někdy jdou vedle sebe nebo za sebou. A to je příležitost, která by neměla být promarněna.

  

4-a-rs--mensi---1-.jpg